CDL-A Company Truck Driver - Home Daily and No Weekends!

SEARCH MORE JOBS

CDL-A COMPANY TRUCK DRIVERS - HOME DAILY!

PGT Trucking offers professional CDL-A Truck Drivers a solid career with a foundation built by family. Join PGT as a CDL-A Truck Driver for our Esmark Fleet and know that you will be respected and supported from day one. Our well-trained Fleet managers are there to make sure that you are maximizing your earning and getting the support you need. Earn a great living and get home to be with YOUR family when you become a part of OURS.

All Conestoga Trailers - No Tarping!!

PGT CDL-A Truck Drivers enjoy:

 • Average Weekly Pay: $1,300-$1,600
 • Home daily!!
 • No weekends
 • All Conestoga Trailers - No Tarping!
 • 34% of line haul
 • Late model tractors
 • Medical, Dental and Vision Insurance
 • Company Paid Life Insurance Policy
 • 401(k) 100% match up to 5% of gross pay
 • Long Term Disability Insurance
 • Roadside Safety Incentive
 • Rider Program
 • $5,000 Driver Referral Bonus
 • 24/7 Maintenance Support

CDL-A Truck Driver requirements:

 • At least 21 years of age
 • 1 year of driving experience
 • Possess a valid CDL-A license
 • Must be able to commute daily to Chicago Heights
 • Able to pass a DOT physical with Drug Screen
 • Meet PGT's Driver Hiring Guidelines

Apply Now!

LeadFlex Job ID: 12267

Post Date: 03/15/2023

PGT Trucking им нуди на CDL-A професионалните возачи на камиони солидна кариера во услови на семејно основана компанија. Придружете се на PGT како CDL-A возач на камион за нашата флота Esmark и знајте дека ќе бидете почитувани и поддржани од првиот ден. Нашите добро обучени менаџери на флота се таму за да се уверат дека ја максимизирате вашата заработка и ја добивате потребната поддршка. Заработете одлично и вратете се дома за да бидете со ВАШЕТО семејство кога ќе станете дел од НАШЕТО.

PGT CDL-A возачите на камиони ги уживаат следните услови:

 • Просечна неделна плата од 1.500 долари.
 • Дома секој ден.
 • Слободни викенди.
 • 34% од влечење на линија
 • Сите приколки се со Конестога - Без маскирање.
 • Здравствено, стоматолошко и очно осигурување.
 • Компанијата плаќа полиса за животно осигурување.
 • 401(k) 100% одговара до 5% од бруто платата.
 • Долгорочно инвалидско осигурување.
 • Нови модели на интернационални камиони.
 • Поддршка за безбедност на патот.
 • Програма за возачи.
 • Бонус за препорака на возачот од 5000 долари.
 • 24/7 поддршка на пат за дефекти.

Услови за вработување на CDL-A возач на камион:

 • Најмалку 21 година.
 • 1 година возачко искуство.
 • Поседување на валидна лиценца CDL-A.
 • Мора да може секојдневно да патува до Чикаго Хајтс.
 • Мора да направи соодветен лекарски ДОТ преглед со проверка за наркотици.
 • Да се совпадне со критериумите за вработување на возачи во PGT.

PGT CDL-A нуди CDL-A професионалним возачима камиона солидну каријеру у породичној компанији. Придружите се PGT-у као возач CDL-A камиона за нашу Есмарк флоту и знајте да ћете бити поштовани и подржани од првог дана. Наши добро обучени менаџери возних паркова су ту да се постарају да максимизирате своју зараду и добијете подршку која вам је потребна. Зарадите сјајан новац и вратите се кући да будете са ВАШОМ породицом када постанете део НАШЕ.

Возачи камиона PGT CDL-A уживају у следећим погодностима:

 • Просечна недељна плата од $1,500.
 • Сваки дан код куће.
 • Слободни викенди.
 • 34% од товара за линију.
 • Све приколице су са Конестогом- Без омотавање.
 • Здравствено, стоматолошко и очно осигурање.
 • Компанија плаћа полису животног осигурања.
 • 401(к) 100% одговара до 5% бруто плате.
 • Дуготрајно инвалидско осигурање.
 • Нови модели међународних камиона.
 • Подршка безбедности на путевима.
 • Програм за возаче.
 • $5000 бонус за препоруку возача.
 • 24/7 подршка на путу за кварове.

CDL-A Услови за запошљавање возача камиона:

 • Најмање 21 годину.
 • 1 година возачког искуства.
 • Поседовање важећке CDL-A лиценце.
 • Мора бити у могућности да свакодневно путује до Чикаго Хеитса.
 • Мора да заврши одговарајући DOT лекарски преглед са скринингом за наркотике.
 • Да одговара критеријумима за запошљавање возача у PGT.

LeadFlex Job ID: 12267

Post Date: 03/15/2023

PGT CDL-A nudi CDL-A profesionalnim vozačima kamiona solidnu karijeru u porodičnoj kompaniji. Pridružite se PGT-u kao vozač CDL-A kamiona za našu Esmark flotu i znajte da ćete biti poštovani i podržani od prvog dana. Naši dobro obučeni menadžeri voznih parkova su tu da osiguraju da maksimizirate svoju zaradu i dobijete podršku koja vam je potrebna. Zaradite sjajan novac i vratite se kući da budete sa SVOJOM porodicom kada postanete dio NAŠE.

Vozači kamiona PGT CDL-A uživaju u sljedećim pogodnostima:

 • Prosječna sedmična plata od 1.500 dolara.
 • Svaki dan kod kuće.
 • Slobodni vikendi.
 • 34% od tovara za liniju.
 • Sve prikolice su sa Conestoga - Bez omota.
 • Zdravstveno, stomatološko i očno osiguranje.
 • Kompanija plaća polisu životnog osiguranja.
 • 401(k) 100% odgovara do 5% bruto plate.
 • Dugotrajno invalidsko osiguranje.
 • Novi modeli međunarodnih kamiona.
 • Podrška sigurnosti na putu.
 • Program za vozače.
 • $5000 bonusa za preporuku vozača.
 • 24/7 podrška na putu za kvarove.

CDL-A Uslovi za zapošljavanje vozača kamiona:

 • Najmanje 21 godina.
 • 1 godina vozačkog iskustva.
 • Posjedovanje važećke CDL-A licence.
 • Mora biti u mogućnosti svakodnevno putovati do Chicago Heightsa.
 • Mora obaviti odgovarajući DOT medicinski pregled sa skriningom na narkotike.
 • Ispunjavanje kriterijuma za zapošljavanje vozača u PGT.

LeadFlex Job ID: 12267

Post Date: 03/15/2023

Quick App